top of page
บริการด้านบัญชี ที่นำข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ประกอบทั้งคุณภาพกำไรและสินทรัพย์รายไตรมาส เพื่อนำผลลัพธ์ไปกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจร่วมกับคุณ เปรียบเสมือนคุณมี CFO ภายในบริษัท และเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งจากสถาบันการเงินและนักลงทุน 

AcctWise ให้บริการที่มากกว่าการทำบัญชี โดยเราจะเน้นการวางระบบบัญชีที่เหมาะสมพร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินประกอบ เพื่อช่วยคุณวางกลยุทธ์และสร้างธุรกิจให้เติบโต 

PRACTICE AREAS

บริการของเรา

บริการด้านบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

บริการด้านตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

 • บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ในบริษัท Big 4 และทำงานด้านสอบบัญชีมามากกว่า 10 ปี

 • บริการงานให้ความเชื่อมั่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

บริการด้านการเงิน

 • รายงานการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินคุณภาพสินทรัพย์ กำไร ของธุรกิจที่คุณต้องการเข้าซื้อ

 • ศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของการลงทุน (Feasibility study)

 • พยากรณ์งบการเงินและออกแบบโมเดลทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่ากิจการ (Financial statement forecasting and business valuation)

บริการด้านอื่นๆ

 • จดทะเบียนบริษัท

 • จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี

 • ศึกษาตลาดและแนวโน้มของอุตสาหกรรม (Market research and industry trend)

 • ร่างแผนธุรกิจเพื่อประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือระดมทุนจากนักลงทุน

 • ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

Business

Basic_Elements_(146)_edited_edited_edite

1. วางระบบบัญชีและภาษีเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินพร้อมสำหรับการนำไปวิเคราะห์และนำส่งหน่วยงานราชการ

Basic_Elements_(146)_edited_edited_edite

2. ออกแบบการควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสการเกิดทุจริต

Basic_Elements_(146)_edited_edited_edite

3. จัดทำบัญชี งบการเงิน คำนวณและยื่นสรุปภาษี (ภาษีเงินได้นิติบุคคล, หัก ณ ที่จ่าย และ มูลค่าเพิ่ม) พร้อมทั้งการนำส่งข้อมูลสรุปหักประกันสังคมแก่หน่วยงานราชการ

Strategic SUPPORT

บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมจากบริการใน Business 

Basic_Elements_(146)_edited_edited_edite

4. การวิเคราะห์รายไตรมาสของคุณภาพกำไรและรายได้ ซึ่งรวมถึง

 • อัตราความสามารถในการสร้างกำไรต่อยอดขาย

 • ความสามารถในการเติบโต

 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของโครงการที่ลงทุน

 • ความสามารถในการควบคุมต้นทุน

 • ความมีประสิทธิภาพของเงินลงทุนในการสร้างรายได้และกำไร

 • การกำหนดตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อประเมินศักยภาพการสร้างกำไรและรายได้ตามประเภทของธุรกิจ เช่น ต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC cost)

Basic_Elements_(146)_edited_edited_edite

5. การวิเคราะห์รายไตรมาสของคุณภาพสินทรัพย์ซึ่งรวมไปถึง

 • คุณภาพของกิจการในการบริหารลูกหนี้

 • ประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า

 • การบริหารสภาพคล่องซึ่งรวมไปถึงการบริหารเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืม

 • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

Basic_Elements_(146)_edited_edited_edite

6. รายงานประเด็นสำคัญเพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์กับบริษัทรายไตรมาส

PREMIUM

บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมจากบริการใน Business และ Strategic support 

Basic_Elements_(146)_edited_edited_edite

7. ออกแบบโมเดลการคาดการณ์งบประมาณภายในบริษัทเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย รวมทั้งการติดตามผลรายไตรมาสเพื่อออกรายงานวิเคราะห์สาเหตุความแตกต่างระหว่างงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Variance analysis)

Basic_Elements_(146)_edited_edited_edite

8. รายงานคาดการณ์เงินทุนหมุนเวียน (Working capital) ที่ต้องสำรองไว้เพื่อดำเนินธุรกิจและการวิเคราะห์การบริหารกระแสเงินสดรายไตรมาส (หรือ การประเมินสภาพคล่องของกิจการเพื่อเตรียมแผนรองรับ หากเกิดวิกฤติ เช่น COVID-19)

OUR VISION

เกี่ยวกับเรา

“เราเชื่อว่าธุรกิจ SME และ Start-up คือกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยที่จะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดความเจริญก้าวหน้าและความมั่งคั่งของประเทศ แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจกลับเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายมากที่สุดสำหรับ SME ในไทย"

กว่า 60% ของ SME ในประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั้งจากธนาคารและนักลงทุน โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญ คือการที่บริษัทขาดความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและระบบบัญชีที่ถูกต้อง รวมไปถึงการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือ

ดังนั้น AcctWise จึงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วย SME แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเรามีความตั้งใจที่จะนำความเชี่ยวชาญและความรู้จากทีมงานและทีมที่ปรึกษาของบริษัทที่มีประสบการณ์ใน Big4 และ global company  เพื่อช่วยคุณในการออกแบบระบบการเงินและบัญชีที่จะตอบโจทย์ต่อการวางกลยุทธ์ของบริษัทคุณ และเพื่อช่วยคุณสร้างธุรกิจให้เติบโตต่อไป

 

"ภารกิจของเราคือ จะไม่มีธุรกิจใดที่เราให้บริการแล้วไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั้งจากสถาบันการเงินหรือนักลงทุน เพียงเพราะว่าบริษัทเหล่านั้นไม่มีระบบบัญชีและการเงินที่น่าเชื่อถือมากเพียงพอ"

อะไรที่ทำให้บริการของเราแตกต่าง

อะไรที่ทำให้บริการของเราแตกต่าง?

" เป้าหมายของ AcctWise คือ การเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ผ่านการสร้างระบบบัญชีและการเงินที่เหมาะสมต่อการนำไปวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์และสร้างธุรกิจให้เติบโต เปรียบเสมือนคุณมี CFO มาช่วยคุณบริหารองค์กร

ดังนั้น บริการของเราจึงครอบคลุมในทุกกระบวนการที่จำเป็นต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มทำธุรกิจ จนถึงวันที่คุณต้องการหาเงินทุนเพิ่มหรือขายกิจการ "

Icon-business%2520analysis_edited_edited

วางระบบบัญชีให้ตอบโจทย์ต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และประเมินมูลค่าบริษัท

Icon-business%20analysis_edited.png

ออกแบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต

Icon-business%20analysis_edited.png

จัดทำบัญชีและภาษีเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

Icon-business%20analysis_edited.png

วิเคราะห์คุณภาพกำไร และสินทรัพย์รายไตรมาสเพื่อหา Implications ที่สำคัญ แทนที่การเห็นงบการเงิน ณ สิ้นปี

Icon-business%20analysis_edited.png

ช่วยคุณกำหนดกลยุทธ์ โดยใช้ Implications ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

Icon-business%2520analysis_edited_edited

พยากรณ์รายได้ ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน หรืออัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ เพื่อให้คุณใช้เงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Icon-business%20analysis_edited.png

จัดทำงบประมาณรายไตรมาสเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและ

สร้างแบบจำลองทางการเงินเพื่อช่วยคุณประเมินมูลค่าบริษัท

Icon-business%20analysis_edited.png

ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือช่วยคุณให้พร้อมสำหรับการขายกิจการ

ATTORNEYS

ทีมบริหาร

นรวุฒิ ศิริอัฐ

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การศึกษา:

 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ฝ่ายกลยุทธ์และการซื้อขายกิจการ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (EY Thailand)

 • ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank PCL)

 • ฝ่ายงานตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC Thailand)

ธันย์สิตา ลอออรรถพงศ์

กรรมการบริหาร

 

การศึกษา:

 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ฝ่ายงานตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC Thailand)

 • ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน บริษัท วอทส์เอ็ก (ประเทศไทย) จำกัด (Whatsegg Thailand)

 • ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)

ทีมที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบัญชีและ

การสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การศึกษา:

 • ปริญญาโทสาขาการบัญชีและการเงินประเทศอังกฤษ

 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านบัญชีและการสอบบัญชี

 • นักวิเคราะห์การเงิน

 • ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank PCL)

 • ฝ่ายงานตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte Thailand)

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ทนายความ

การศึกษา:

 • ปริญญาตรีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายมากกว่า 20 ปี ให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลก

CONTACT
Brooklyn Bridge

หรือสามารถสอบถามข้อมูลกับเราทาง Line ตาม QR code ด้านล่าง

QR code- line.png

หากท่านมีคำถามหรือต้องการคำปรึกษาด้านใดเพิ่มเติม สามารถกรอกข้อมูลตามฟอร์มด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกลับ

ที่อยู่

สำนักงาน 1: 315/682 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700

สำนักงาน 2: 35/9 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

 

อีเมล: client@acctwiseltd.com
โทร:  088-637-2436 หรือ 091-876-1444

ขอบคุณสำหรับข้อความ

ติดต่อเรา

AcctWise

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page